Chính sách bảo mật

●Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

 Chúng tôi sử dụng thông tin được khách hàng cung cấp cho các mục đích sau.

  •  Soạn thảo hồ sơ cung cấp cho công việc pháp lý hành chính, xử lý công việc như nộp hồ sơ và lưu trữ các hồ sơ đó.
  •  Tư vấn và trả lời các câu hỏi
  •  Văn phòng của chúng tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn quý vị

Và các mục đích có liên quan đến những vấn đề trên.

※ Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ trường hợp có lý do thỏa đáng.
※ Pháp lý hành chính có nghĩa vụ bảo mật được quy định theo Luật pháp lý hành chính.

Bảo mật thông tin cá nhân

 Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân, và sẽ quản lý an toàn các thông tin nhận được từ khách hàng.
Trong trường hợp có sự thiếu xót trong hệ thống bảo mật thông tin cá nhân của văn phòng chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo đến các cơ quan chức năng, và tiến hành liên lạc với quý khách hàng để xử lý và cải thiện kịp thời.

Cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài

 Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài trong phạm vi cần thiết trong các trường hợp phát sinh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và được sự đồng ý của chính khách hàng.

お問い合わせ
お問い合わせ

Nhóm ICS

お問い合わせ